Jean Hermens, Culitalia

Webwinkel

Newsletter

Activiteiten Kalender

Nieuwe producten

Momenteel geen nieuwe artikelen


ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene leveringsvoorwaarden Culitalia

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Culitalia handelend onder de naam Culitalia, gevestigd aan de Lindenlaan 26
6301 HB, Valkenburg a/d Geul, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder nummer: 50318748.

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 50318748 en zijn via de website http://www.Culitalia.nl te raadplegen en te downloaden. Op verzoek kunnen deze voorwaarden worden toegezonden.

3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Culitalia wenst aan te gaan endegene voor wiens rekening producten worden geleverd.

4. Indien ook afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Culitalia en de geldende wet- en regelgeving.

5. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van Culitalia en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.

6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

7. Culitalia behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met Culitalia komt tot stand wanneer afnemer zijn bestelling op de website van Culitalia heeft geplaatst en de elektronische betaal- en/of orderbevestiging heeft ontvangen.

2. Indien Culitalia de bestelling van afnemer niet accepteert, deelt Culitalia dit binnen drie (3) werkdagen aan afnemer mee.

3. Wijn en overige alcoholhoudende dranken worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart afnemer dat hij ten minste de wettelijk gestelde leeftijd heeft om alcohol en alcoholhoudende producten af te nemen.

4. Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Culitalia verstrekt.

5. De administratie van Culitalia geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door afnemer aan Culitalia verstrekte opdrachten, gedane betalingen en de door Culitalia verrichte leveringen. Culitalia erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent afnemer dit eveneens.


Artikel 3. Aanbiedingen

1. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

2. Indien Culitalia de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Culitalia afnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 15% (excl. BTW) bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Culitalia kenbaar te maken.


Artikel 4. Levering

1. Afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen afnemer en Culitalia is bepaald.

2. De door Culitalia opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen anders dan in de wet "kopen op afstand"is bepaald.  

3. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Culitalia afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van Culitalia, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. Afnemer heeft in dit geval het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Culitalia aan afnemer worden teruggestort.

4. De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Culitalia.

5. Het risico tijdens het transport van het door afnemer bestelde product is voor Culitalia. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op afnemer over.

6. Indien afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Culitalia de hieraan verbonden kosten aan afnemer in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

7. Culitalia is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.


Artikel 5. Reclames en zichtperiode

1. Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Culitalia binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Culitalia de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde te restitueren.

3. Indien afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Culitalia te retourneren. De zichtperiode geldt, overeenkomstig de wet “kopen op afstand” niet voor etenswaren. Culitalia accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en ongebruikt zijn. Afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden.

4. De betalingen, die afnemer heeft verricht op het moment dat afnemer de overeenkomst met Culitalia ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Culitalia binnen 14 dagen, nadat Culitalia het door afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan afnemer terugbetalen.

5. Culitalia behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van afnemer (anders dan die van Culitalia of de leverancier van het product) is beschadigd.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen afnemer en Culitalia, kan Culitalia niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Culitalia in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit:a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken enb. Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Culitalia, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Culitalia.

2. Culitalia kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Culitalia geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Culitalia garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8. Prijzen en betaling

1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

2. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

3. Betaling geschiedt vooraf op het banknummer van de door Culitalia aangewezen Payment Service Provider, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Culitalia die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Culitalia kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Culitalia, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Culitalia door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Culitalia zijn afnemer zo spoedig mogelijk. In deze situatie kan afnemer Culitalia niet op schadevergoeding aanspreken.


Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Wanneer zich een geschil met afnemer voordoet, zal Culitalia zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Valkenburg a/d geul 1 december 2010.

 

Culitalia

Jean (J.J.M.) Hermens
Lindenlaan 26
6301 HB  Valkenburg aan de Geul

 

H: +31 (0)43 6010020

M: +31 (0)6 51388845

 

website: www.culitalia.nl

e-mail: info@culitalia.nl

 

Bankrekeningnummer: 1433.38.064 t.n.v. Culitalia

BTW-nummer:            NL091637090B01 (IVA)

KvK Maastricht:         50318748

SWIFT/BIC code:      RABONL2U         

IBAN nummer:           NL30RABO0143338064


HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.
visa mastercard paypal

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen